Väder

klart.se

Svenska Sjö


Protokoll fört vid Jämjö Båtklubbs vårmöte 2015-04-23

1. Mötets öppnande.
Ordföranden hälsade alla välkomna. 5 nya medlemmar gav en kort presentation för mötet.
(21 personer närvarande)

2. Mötets behöriga utlysning.
Mötesdeltagarna ansåg att mötet var behörigt utlyst.

3. Dagordning.
Mötet godkände dagordningen, med en extra punkt att besluta om vår miljöplan.

4. Val av protokolljusterare tillika rösträknare.
Mötet valde Andreas Westerlund och Michael Johansson.

5. Godkännande av fullmakter
Fanns inga fullmakter att behandla.

6. Protokoll från årsmötet.
Ordförande informerade, enligt ett årsmötesbeslut skulle medlemsavgiften varit höjd med 25 kronor, på grund av vissa komplikationer blev inte detta verkställt. Det är ännu inte aktuellt med skatteplikt på föreningar.
Mötet godkände protokollet.

7. Information om hamnarbetet.
Hamnkaptenerna tillsammans med ordföranden informerade om läget, lite arbete kvar med kättingar på bryggorna samt lagning av E-bryggan. En kort rapport om ombygg­naden av hamnen, det har bl.a. gjorts två landfästen och ett bryggdäck. Fasta A-bryggan har lagats.

8. Information om arrendeförhandlingarna.
Avtalet har gått ut, den förlängning som gjordes var på ett och ett halvt år och löpte ut vid årsskiftet 2014-2015. Tallebryggans Båtklubb har förhandlat med kommunen, som hade förslag om höjd hyra, Tallebryggan tackade nej till budet.

9. Information om sjösättningen den 9 maj.
Hamnkaptenerna informerade om hur sjösättningen går till och att den kostar 300 kr för vagn till sjösättningsplatsen och 600 kr för vagga på hamnplanen. Klubben bjuder på fika. Det finns möjlighet att förvara vaggorna på uppställningsplatsen i norra delen av hamnområdet.

10. Sommarens vakthållning.
Alla som har båtplats ska genomföra minst två vaktnätter. Sedan klubben införde nattvakt, har inbrotten minskat till några stulna bränsledunkar. Medlemmarna uppmanades ta hem dunkarna och lämna luckorna olåsta.

11. Information från BBF:s vårmöte och Båtsams årsmöte.
Vid Båtsams årsmöte var det stora diskussioner om båtklubbarnas arrenden med kommunen. Vid BBF:s vårmöte påpekades att fr.o.m. 1 april 2015 förbjuds toa­tömning i vattnet. Klubben har genomfört en undersökning om våra medlemmars behov av toatömnings­station, men det var ingen som hade behov av det. Det finns tömningsstationer i Kristianopel, Torhamn, Möcklö och Gästhamnen i Karlskrona.
Informerades om krav på spolpatta. En sådan beräknas kosta ca 150 000 kronor. Det blir problem för båtar som vinterförvaras i vagga.

12. Miljöplan för Jämjö Båtklubb.
Förslag till miljöplan redovisades.
Mötet beslutade att fastställa miljöplanen.

13. Övriga frågor.
Karl Björkén frågade om det är möjlighet att mastkranen kan vara uppsatt under hela säsongen. Ordföranden svarade att av säkerhetsskäl är klubben tvungen att plocka ner den (lekande barn).
Patrik Andersson undrar om våra prickar vid rännan vid Eneskär ska placeras ut. Ordföranden svarade att klubben ska försöka få ut dem, när tillfälle ges.
Ordföranden informerade om bottenfärger och havstulpaner.

14. Mötet avslutas.
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

_________________________
Håkan Eriksson
Sekreterare

_________________________ ___________________________

Andreas Westerlund Michael Johansson
Justerare Justerare

februari 2024
MTOTFLS
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29    
« jan   mar »