Väder

klart.se

Svenska Sjö


Vårmötet 2014-04-24

 hölls i JBK:s klubbstuga i Hallarumsviken.

1.     Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
        Mötet hade samlat 18 deltagare.

2.     Mötesdeltagarna ansåg mötet behörigt utlyst, dels genom Klubbtidningen,
        dels genom personlig kallelse i god tid till alla.

3.     Föreslagen dagordning godkändes.

4.     Till justeringsmän och tillika rösträknare för mötet valdes Andreas Westerlund
        och Gunnel Björkén.

5.     Inga fullmakter hade inkommit till mötet.

6.     Protokollet från årsmötet genomlästes och godkändes av mötet.

7.     Information om arbetet i hamnen.
        – Schacklar på A-bryggan är bytta.
        – Stugan isolerad.
        – Fönstren iordninggjorda.
        – Stolpar är bytta på C-bryggans bommar.
          Bernt, Kjell och Ingemar tackades för arbetet med stolparna.
          Kostnaden reducerades från budgeterade 50 000kr till 6 000kr.
        – E-bryggan kommer inte att åtgärdas.
        – En mötesdeltagare frågade om det var möjligt att göra utprickning som innan.
          Båtar missar varje år djuprännan och hamnar på sandbanken vid utfarten från viken.
          Vi kan väl hjälpas åt sa någon.
          Det diskuterades hur vi kunde göra för klubbåten börjar bli dålig.
          Ordföranden lovade att styrelsen skulle diskutera saken.
       – Sjösättningsbrygga diskuterades.
       – Parkering för båtägare diskuterades.
       – Arrendet löpte ut i fjol somras men förlängdes året ut.
         Strax före jul förlängdes det ytterligare ett år.

8.     Information om sjösättningen.
        – Sjösättningen sker i år 3 maj med början kl. 07.00.
          Kostnaden är 300 kr för dem som har vagn och 500 för de som har vagga.
          Mastkranen sätts upp under sjösättningen.
          Det bjuds på fika på sjösättningen.

9.     Sommarens vakthållning.
        – Listorna för sommarens vakthållning sköts av Alf Cornelius och kommer att finns 
          i en pärm i klubbstugan.
        – Vi kommer även i år att få hjälp med vakthållningen av jägarna som kommer att
          vara här 14 dagar i juli och 14 dagar i aug.

10.   Övriga frågor
       – På BBF vårmöte diskuterades miljöfrågor enl. notis i Båtliv.
         I Jämjö båtklubb tar var och en hand om sin skit.
       – Blå färg sägs dra till sig mera beväxning.
       – Toatömning och spolplattor diskuterades.
       – Om någon är intresserad av sjösportläger finns telnr. på BBF hemsida.
       – Båtklubbar kommer på måndag att ha möte med kommunen där det informeras
         om hamnbolag mm.

11.  Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.
       Efter mötet kommer alla att bjudas på kaffe och kaka.

 

                                     …………………………
                                           Bernt Olsson
                                           Sekreterare

………………………                    ………………………………..
Andreas Westerlund                         Gunnel Björkén
    Justeringsman                              Justeringsman

december 2023
MTOTFLS
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
« nov   jan »