Väder

klart.se

Svenska Sjö


§1 Ändamål

Klubben är en allmännyttig förening och har till ändamål att främja båtlivet.
Klubben skall verka för god säkerhet, god miljö samt gott kamratskap.
Klubben skall bedriva ungdomsverksamhet.

§2 Medlemskap

2.1 Ansökan & antagning

Ansökan om medlemskap skall ske skriftligt till styrelsen, som beslutar om antagning av ny medlem.
Medlemskap kan erhållas av envar, som ansluter sig till klubbens ändamål.

För förnyat medlemskap krävs att gamla skulder till klubben är reglerade.

2.2 Medlemskategorier

Klubben har följande kategorier av medlemmar:
1. Familjer
2. Enskilda vuxna medlemmar
3. Enskilda ungdomsmedlemmar
4. Hedersmedlemmar

Ansökan om medlemskap görs till kategorierna 1–3.
Medlemskapet avser verksamhetsåret. Se § 4.

Familjemedlemskap är den vanligaste formen av medlemskap. Det innebär att hela familjen har samma bostadsadress samt att medlemmarna i familjen är registrerade i klubben. Hemmavarande barn ingår i familjemedlemskapet längst till och med 25 års ålder.
Ungdomsmedlemskap gäller längst till och med 18 års ålder.

Medlem, som på ett förtjänstfullt sätt gagnat klubben, kan på medlems eller styrelsens förslag väljas till hedersmedlem. Beslut härom skall fattas på årsmöte eller ordinarie föreningsmöte.
Av kallelsen skall framgå att fråga om val av hedersmedlem står på dagordningen.
Hedersmedlem är befriad från årsavgift.

Ny medlem underrättas genom kassören om sitt medlemskap, erlägger fastställd årsavgift och erhåller ett exemplar av klubbens stadgar och föreskrifter.

2.3 Rättigheter

Medlem får utnyttja klubbens anläggningar och utrustning samt delta i klubbens verksamhet.
Medlemskap berättigar i sig inte till plats i av klubben disponerad
hamn- eller uppläggningsanläggning.

2.4 Skyldigheter

Medlem, som antagits, har genom inträdesansökan förbundit
sig att följa klubbens stadgar, ordnings- föreskrifter och i stadgeenlig ordning fattade beslut.
Medlem med båt skall tillägna sig tillräcklig nautisk kompetens för att säkert kunna framföra sin båt.
Medlem, som avsiktligt eller genom bristande aktsamhet skadar klubbens tillhörigheter är ersättningsskyldig.
Medlem skall följa de regler avseende arbetsdagar, som beslutats på
årsmötet. Styrelsen har rätt att vid särskilda behov beordra extra
arbetsdagar.
Medlems båt skall vara ansvarsförsäkrad.

2.5 Utträde

Medlem som vill utträda ur klubben skall skriftligen anmäla detta till styrelsen. Erlagda medlems- eller båtplatsavgifter för innevarande år återbetalas inte.
Medlem har rätt att överlåta båtplats till annan person om denne är
medlem i klubben. Detta gäller endast till årets slut, därefter träder turordningen in. Sådan överlåtelse anmäls till kassören.

2.6 Uteslutning

På styrelsens förslag kan medlem av ordinarie eller
extra föreningsmöte uteslutas ur klubben om medlem:
1. Motverkar klubbens syfte
2. Skadar klubbens intresse
3. Inte fullgör de skyldigheter som är stadgade
4. Eller gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller
uppträdande inom eller utom klubben att dess anseende äventyras.

För sådant beslut fordras minst 2/3 majoritet.

Av kallelsen till föreningsmötet skall framgå att ett uteslutnings-ärende skall behandlas.
Till föreningsmötet, där sådant ärende skall behandlas, skall medlemmen som är föreslagen att uteslutas kallas skriftligen.
Denna kallelse skall även innehålla styrelsens motivering till uteslutningen.

Medlem, som uteslutits av föreningsmöte, kan begära att få frågan prövad hos sitt båtförbund inom tre veckor. När båtförbundets utlåtande kommit klubben tillhanda skall frågan tas upp till förnyad prövning på föreningsmöte.
Erlagda medlems- eller båtplatsavgifter för innevarande år återbetalas inte.

§3 Beslutande instans

Klubbens beslutande instanser är föreningsmöten såsom årsmöte, ordinarie föreningsmöte eller extra föreningsmöte.

Styrelsen i sin helhet, eller enskild ledamot som styrelsen utser, företräder klubben och fattar beslut mellan föreningsmöten utom i frågor som är uttryckligen förbehållna föreningsmöten. Se § 8

§4 Verksamhetsår

Klubbens verksamhetsår omfattar perioden 1 november – 31 oktober.

§5 Avgifter

Samtliga avgifter fastställs av årsmötet.
Extra uttaxering kan ske efter beslut på föreningsmöte.

§6 Betalning

Avgifterna skall vara klubben tillhanda senast det datum som står angivet på fakturan.
Senaste betaldatum får vara tidigast en månad efter fakturadatum.
Om avgifterna inte inkommit i tid skall påminnelsefaktura skickas varvid en påminnelseavgift kan läggas till det ursprungliga beloppet.
Medlem, som inte erlagt fastställda avgifter inom föreskriven tid, kan efter styrelsens prövning anses ha utträtt ur klubben.

§7 Föreningsmöten

7.1 Antal möten

Förutom årsmöte skall två ordinarie föreningsmöten hållas under verksamhetsåret. Därutöver kan extra föreningsmöten anordnas.
Styrelsen bestämmer tid och plats för mötena.

7.2 Kallelse

Kallelse till föreningsmöte skall ske skriftligen och sändas ut minst
14 dagar före mötet. Kallelsen sker per post till den adress som finns i föreningens register, eller till den som så önskar, via e-post.

7.3 Förslag till dagordningspunkt / motion

Medlem, som vill ha särskilt ärende behandlat på föreningsmöte, skall senast tre veckor före sista tidpunkt för utsändande av kallelse till mötet skriftligen anmäla detta till styrelsen. Denna anmälan skall även innehålla en förklaring till varför medlemmen vill ha ärendet behandlat.

7.4 Årsmöte

Årsmöte hålls årligen före utgången av november månad.
Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras:
•     Fråga om mötet är behörigen utlyst
•     Fastställande av dagordning
•     Val av ordförande och sekreterare för mötet
•     Val av protokolljusterare och rösträknare
•     Godkännande av fullmakter
•     Föredragning av styrelsens verksamhets- och
förvaltningsberättelse för senaste verksamhetsåret
•     Revisorernas berättelse
•     Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
•     Fastställande av verksamhetsplan, avgifter och
budget för det nya verksamhetsåret
•     Propositioner och motioner till årsmötet
•     Val av styrelse
•     Val av revisorer
•     Val av valberedning
•     Övriga val

7.5 Övriga ordinarie föreningsmöten

Övriga ordinarie föreningsmöten bör hållas under månaderna april och september.

7.6 Extra föreningsmöte

Extra föreningsmöte för behandling av brådskande ärende hålls när styrelsen finner detta påkallat eller på skriftlig begäran av revisorer eller minst 25 procent av klubbens medlemmar.
Vid extra möte får endast de ärenden förekomma, som enligt kallelsen föranlett mötet.

7.7 Rösträtt, beslut och val

Varje medlem, som fyllt 16 år och betalt gällande avgifter har rösträtt på möte. Vid familjemedlemskap har familjen en röst.
Ungdomsmedlemmar har inte rösträtt.

Beslut får endast fattas i ärenden som framgår av kallelsen.
Valbara till styrelsen och till revisorer är de som nominerats av valberedningen eller vid årsmötet.

Rösträtten är personlig men får utövas genom ombud för en (1) annan medlem.
Alla ärenden avgörs med enkel majoritet där inte annat föreskrivs i dess stadgar. Avgörande sker genom öppen omröstning utom då någon fordrar sluten röstning.

Vid omröstning, som inte avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag, som biträds av ordföranden för mötet.
Vid omröstning, som avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag som vinner efter lottning.

§8 Styrelse och förvaltning

8.1 Styrelsens sammansättning och val

Styrelsen väljs på årsmöte för en tid av två år och skall bestå av ordförande, kassör, sekreterare och sex övriga ledamöter.
Ordförande och fyra ledamöter väljs jämna år och fyra ledamöter udda år.

8.2 Styrelsens skyldigheter

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse, dock minst sex gånger per år.
Styrelsen är beslutsmässig då alla ledamöter är kallade och mer än hälften är närvarande.
För av styrelsen fattade beslut är de ansvariga, som deltagit i beslutet och inte reserverat sig. Reservation skall antecknas i mötesprotokollet.

Det åligger styrelsen att:
•       Verkställa beslut fattade av föreningsmöte.
•       Fördela arbetsuppgifterna inom styrelsen, till
övriga funktionärer eller till anställd personal.
Fördelningen skall dokumenteras i form av
arbetsbeskrivning och förvaras hos sekreteraren.
•       Bereda ärenden inför föreningsmöten och
arrangera dessa.
•       Representera klubben.
•       Förvalta klubbens egendom och medel.
•       Besluta om firmatecknare.
•       Besluta om antagning av ny medlem.
•       På föreningsmöten föredra av styrelsen fattade
beslut.

§9 Revisorer

Klubben skall revideras av två revisorer.
Dessa väljs på årsmöte för en tid av två år och avgår växelvis vartannat år.
En revisorsuppleant väljs varje år för en tid av ett år.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och klubbens räkenskaper samt till årsmöte avge skriftlig revisionsberättelse och till- eller avstyrka ansvarsfrihet.

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av klubbens räkenskaper, styrelseprotokoll och övriga handlingar.

§10 Valberedning

Valberedningen består av tre ledamöter, varav en sammankallande.
De väljs av årsmötet för en tid av ett år.

Valberedningens uppgift är att:
•        Till årsmötet lämna förslag på kandidater till de
poster som enligt stadgarna är föremål för val och till övriga
poster som eventuellt blir vakanta.
•        Motta nomineringar från klubbens medlemmar.
•        Själva aktivt söka lämpliga kandidater.
•        Vid föredragning på årsmötet även presentera eventuella
övriga kandidater.

Valberedningens förslag utsänds tillsammans med kallelsen till årsmötet.

§11 Förtjänsttecken och medalj

För förtjänsttecken och emblem gäller särskilt utfärdade bestämmelser.

§12 Hamn och uppläggningsanläggningar

För förhållandena vid klubbens hamn- och/eller uppläggnings-anläggningar finns särskilt av klubben utfärdade bestämmelser. Dessa fastställs av föreningsmöte.

§13 Stadgeändring

Föreligger förslag till stadgeändring skall detta framgå av kallelsen.

För att ett ändringsförslag skall kunna antas måste det godkännas med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett skall vara årsmöte.
Vid andra godkännandet kan paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§14 Klubbens upplösning

Förslag till klubbens upplösning kan endast behandlas på förenings-möte och detta skall framgå av kallelsen.
För beslut om upplösning fordras minst 2/3 majoritet på två föreningsmöten med minst en månads mellanrum.
Har beslut om upplösning fattats, skall mötet ge styrelsen direktiv om hur man skall förfara med klubbens kvarvarande tillgångar och handlingar.

Senast uppdaterad 2011-01-09 11:45

maj 2024
MTOTFLS
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
« apr   jun »