Väder

klart.se

Svenska Sjö


Allmänna Föreskrifter

1.1
Båtägare, eller av honom anlitad person som utnyttjar eller vistas inom anläggningen är skyldig att känna till och noga följa dessa anvisningar och av klubben givna instruktioner.

1.2
Båtplatsavtalet kan sägas upp och rätten till båtplats är förverkad för båtägaren, om denne eller av denne anlitad person ej följer dessa anvisningar eller fullgör skyldigheterna enligt båtplatsavtalet.

1.3
Uppsägning av båtplatsavtalet skall ske skriftligen till styrelsen eller av den utsedd person.
Avtalet kan endast uppsägas i sin helhet. Förändras båtinnehavet skall omgående detta anmälas till styrelsen.

1.4
Avgifter skall betalas i förskott enligt avtal. Hamn- respektive uppläggningsplats får ej tas i bruk förrän avgift för densamma är erlagd. Hamn- eller uppläggningsplats får ej upplåtas åt annan båt än den i avtalet specificerade.

1.5
Båt inom anläggningen, skall vara försäkrad för ansvar mot tredje man. Båtplatsavtal kan ej erhållas för ej ansvarsförsäkrad båt.
Ej ansvarsförsäkrad båt kan omedelbart avvisas från anläggningen. Båtägaren är skyldig att vid anmodan uppvisa för båten gälland försäkringsbevis.

1.6
Klubben eller av den anlitad personal, ikläder sig icke något som helst ansvar för båtar, annan egendom eller personer inom anläggningen.
Båtägaren uppmanas därför att i eget intresse hålla försäkrat utöver vad som krävs i 1.5.

1.7
Båtarna skall upptagas och sjösättas på sådant sätt att ej övriga båtar hindras. Hindrande båt kan eljest på båtägarens risk och bekostnad flyttas.
Båtägaren eller hans ombud är skyldiga att inställa sig på anvisad tid och deltaga i hela arbetspasset då hans båt skall upptagas eller sjösättas.

1.8
Båtarna får endast uppläggas på av klubben anvisad plats.

1.9
Samtliga båtägare är skyldiga att deltaga i uppsnyggnings-, underhålls- och andra arbeten inom anläggningen på därför utsedda tider.
Arbetet med allmän städning skall vara klar senast den 30 Maj.

1.10
Täcknings- och pallningsmaterial som sommarförvaras inom anläggningen skall uppläggas på anvisad plats, före allmän arbetsdag, samt märkas tydligt med ägarens namn.

1.11
Elektriska maskiner, lampor m.m. som används inom anläggningen skall vara av författningsenligt och S-märkt utförande och får endast anslutas med jordade sladdar. Vid varje uppläggningsplats får max 3 st 60W ljuspunkter anslutas.

1.12
Uppvärmningsanordningar oavsett typ får ej användas utan särskilt tillstånd från Klubbstyrelsen. Värmeapparat får inte lämnas utan tillsyn.

1.13
Toaletter inom området skall hållas rena och snygga av var och en som utnyttjar dessa.

1.14
Nyckel till anläggningen erhålls mot depositionsavgift, vid tecknande av avtal. Nyckeln återlämnas då avtalet sägs upp, varvid depositions-avgiften återfås.

1.15
Kvarlämnad båt eller egendom kan av klubben flyttas till lämplig förvaringsplats. Omärkt kvarlämnad båt eller egendom tillfaller klubben och får av klubben bortskaffas eller tillgodogöra sig efter eget gottfinnande.
Samma som i föregående mening, gäller märkt egendom om båtägaren ej själv bortskaffar båt eller egendom inom en månad efter det att han skriftligen meddelats i rekommenderat brev till i matrikel angiven adress.

Föreskrifter och bestämmelser för uppläggningsplats och mastskjul.

2.1
Båten upplägges på anvisad plats. Klubben förbehåller sig rätten att ändra i uppläggningsytans storlek.

2.2
Släpjolle skall förvaras inom uppläggningsytan för båtar.
Om släpjollen inte ryms inom täckningsytan skall denna anges i avtalet samt uppläggas på anvisad plats, för sådan jolle utgår särskild uppläggningsavgift.

2.3
Upplagd båt skall vara försedd med väl synlig skylt på bock eller pallning med båtägarens namn och medlemsnummer.

2.4
För uppläggning av master i mastskjulet skall spridare, vant, stag och annan skrymmande utrustning vara demonterad.
Master där nyss nämnda utrustning ej kan demonteras får ej förvaras i mastskjulet, utan särskilt tillstånd av styrelsen. Klubben äger rätt att placera om masterna i mastskjulet.

2.5
Varje båtägare är skyldig att hålla rent och snyggt på sin uppläggningsplats.
Uppläggningsplatsen skall städas efter sjösättningen före allmän arbetsdag.

Föreskrifter och bestämmelser för hamnen.

3.1
Varje båt skall vara förtöjd på betryggande sätt.
Förtöjningsgodset skall vara kopplat till bom eller brygga medelst fjädrande anordning och säkerhetskedja, karbinhake skall vara av självlåsande (merxhake eller liknande).
Båten skall vara avfendrad med till båten anpassade fendrar.

3.2
Permanent förtöjning får endast ske på enligt båtplastavtalet hyrd plats.

3.3
All trafik i hamnen skall ske med låg fart och försiktighet max 5 knop.

3.4
All tömning av olja, bränsle eller liknande i vattnet är förbjudet enligt lag.

3.5
Det är förbjudet att inom hamnområdet använda båttoaletter med avlopp ut i vattnet eller att i vattnet tömma båttoaletter.

3.6
Jollar får ej förvaras på bryggor och pontoner.

3.7
Motorfordonstrafik och parkering inom anläggningen får endast ske på anvisade platser.
Fordonet skall framföras med största försiktighet max 30 km.

3.8
Vattenskidåkning, vattenskoter eller liknande är förbjudet att framföra i en rak linje betongbryggan och norrut

april 2024
MTOTFLS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
« mar   maj »