Väder

klart.se

Svenska Sjö


Ordningsföreskrifter för fritidsbåtar

1 Avtal

Hamnplatsen får utnyttjas från och med det datum då avgiften är betald till den 31/12 samma år.
Uppsägning av båtplats måste göras skriftligen före den 31/12. Om ingen uppsägning skett till detta datum skickas ny räkning ut för kommande år.
Uppläggningsplatsen får utnyttjas av Båtklubbens medlemmar samt de som hyr båtplats i hallarumsviken genom klubbens försorg, under tiden 15/9 – 31/5 på av klubben anvisad plats.

2 Avgifter

A. Avgifter utgör enligt vid varje tidpunkt gällande, av Båtklubben fastställda taxor.

B. Avgifterna skall inbetalas till Båtklubben enligt av klubben utfärdad faktura.

C. Skulle avgift icke betalas i rätt tid , äger båtklubben rätt att på båtägarens risk och bekostnad undanskaffa båten och eller ägarens utrustning.

3 Ansvarsskyldigheter m.m.

A. Klubben fritar sig all ersättningsskyldighet för skada, som kan drabba båtägarens farkost eller tillhörigheter på grund av brand,
stöld, kollision eller annan orsak.

B. Båtägaren är skyldig att, om klubben så påfodra, överflytta till annan förtöjningsplats inom hamnen.

C. Båtägaren åligger att för klubbens styrelse vid anmaning uppvisa giltig legitimation.

D. Klubben ansvarar för förtöjningsöglor i bryggkanten samt bommar.

E. Båtplatsen uthyres i befintligt skick.

F. Båtägaren skall hålla båten/ båtarna erforderligt försäkrade.

4 Båtägaren föreligger

* att vid all trafik inom hamnområdet iaktta varsamhet samt nedbringa farten så att inte skada eller olägenhet uppstår på
andra båtar eller uppställda bilar eller andra fordon.
* att tillse att båt vid förtöjning är försedd med erforderligt antal fendrar samt fjädrande förtöjningar i alla hörnen på båten för att
förhindra skada på intilliggande båtar, brygga och boj.
* att väl vårda och aktsamt begagna klubbens anläggningar och utrustning.
* att vid utnyttjanderättens utgång bortföra båten, såvida klubben icke annat medgiver.
* att själv medverka vid båtens upp och sjösättning.
* att i övrigt verka för klubbens utveckling.
* att taga del av gällande brandordning.

5 Det är förbjudet att

* utan klubbens medgivande överlåta (såsom utlåna eller uthyra) hamnplats.

* upplagra eller förvara i skjul annat materiel än vad utrymmena är avsedda för.

* i skjul eller på bryggor etc. förvara eldfarliga vätskor.

* hindra eller försvåra trafiken i hamnen eller på uppläggningsplatsen.

* lämna båten på uppdragningsplatsen.

* utan styrelsens medgivande uppföra bryggor eller byggnader av vad slag det vara må vara inom arrendeområdet samt under eller
på bryggor förvara jolle eller annan båt.

6 Överträdelse

Bryter båtägaren mot någon av föreskrifterna, äger styrelsen rätt att omedelbart häva avtalet och / eller att på båtägarens bekostnad vidtaga åtgärder, som klubben kan finna påkallade på grund av det inträffade.
Klubben fritager sig allt ansvar för härigenom vidtagna åtgärder.

Senast uppdaterad 2011-01-09 12:21

februari 2024
MTOTFLS
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29    
« jan   mar »