Väder

klart.se

Svenska Sjö


Personuppgiftspolicy
Vi värnar om din personliga integritet. Därför vill vi informera dig om hur vi hanterar dina personuppgifter.

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PUL) och skärper kraven på hur företag får behandla dina personuppgifter. Läs mer om GDPR på Datainspektionens hemsida.

Vi respekterar din integritet och rätten att kontrollera dina egna personuppgifter. Vi kommer att vara öppna med vilken information vi samlar in och varför, och vi kommer skydda din information på ett så säkert sätt som möjligt. Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till ett annat företag.

Sidan senast uppdaterad: 2018-05-22
Personuppgifter
1. Information om hantering av personuppgifter
Jämjö Båtklubb värnar om din personliga integritet och vi vill att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. För oss i Jämjö Båtklubb är det viktigt att vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter och ge dig information på ett sätt som gör att du förstår hur vi kommer behandla dina personuppgifter.

I denna integritetspolicy, som gäller för alla Jämjö Båtklubb:s medlemmar, ger vi dig information om hur vi hanterar dina personuppgifter i samband med att du besöker våra webbsidor, registrerar dig som medlem  samt vid köp av våra produkter eller tjänster eller vid andra kontakter med oss.

Jämjö Båtklubb arbetar löpande med integritetsfrågor och vi kan därför komma att uppdatera denna policy. Du hittar den senaste versionen av integritetspolicyn här på adressen https://www.jbk.nu/regler/personuppgiftsspolicy.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor eller synpunkter.

2. Ansvar för dina personuppgifter
Jämjö Båtklubb
c/o Andreas Westerlund
Glimmervagen 12
373 72 Jämjö 0455-59240 (passas inte)
Styrelsen är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inhämtas och behandlas av Jämjö Båtklubb,

Jämjö Båtklubb har också utsett ett särskilt dataskyddsombud som har i uppgift att hjälpa JBK att följa gällande dataskyddslagstiftning, med kontaktuppgifter: Andreas Westerlund Glimmervägen 12 373 72 Jämjö 0455-59240 (passas inte)

Om du lämnar uppgifter till någon av våra samarbetspartners (t.ex. genom att du har klickat på en länk till någon av våra samarbetspartners som finns publicerad på våra webbsidor) ansvarar vår samarbetspartner för dina personuppgifter.

3. Vilka personuppgifter samlas in av Jämjö Båtklubb?
När du ansöker om medlemskap i Jämjö Båtklubb eller köper våra produkter eller tjänster eller vid andra kontakter med oss samlar vi in dina personuppgifter såsom fullständigt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, betalningsuppgifter, köp-, order- och användningshistorik.

4. Varför behandlar Jämjö Båtklubb dina personuppgifter?
När du har lämnat personuppgifter till oss på Jämjö Båtklubb, använder vi dessa uppgifter för de ändamål och med stöd den lagliga grund som anges nedan:

4a Ändamål för användningen av dina uppgifter:
För att kunna hantera beställning och administration av ditt Hyravtal

Vår lagliga grund för detta ändamål är:

Det hyresavtal som vi har ingått med dig utgör den lagliga grunden för behandlingen och är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsrättsliga förpliktelser och fullgöra detta avtal gentemot dig, t.ex. för att vi ska kunna leverera din beställning och få betalt.

4b Ändamål för användningen av dina uppgifter:
För att kunna administrera ditt medlemskap i Jämjö Båtklubb och för säker och korrekt hantering av personuppgifter kopplade till ditt Jämjö Båtklubbs-medlemskap

Vår lagliga grund för detta ändamål är:

Det avtal som vi har ingått med dig utgör den lagliga grunden för att hantera ditt avtal om medlemskap. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsrättsliga förpliktelser gentemot dig, t.ex. skapa och administrera ditt konto och administrera dina medlemsförmåner.

4c Ändamål för användningen av dina uppgifter:
För att kunna hantera kundtjänstärenden

Vår lagliga grund för detta ändamål är:

Det är Jämjö Båtklubb:s berättigade intresse som är den lagliga grunden och behandlingen är nödvändig för att kunna hjälpa dig vid frågor om produkter eller klagomål relaterade till våra produkter (Båtplats) och tjänster. Om din fråga rör en reklamation kommer vi att behandla dina uppgifter för att kunna uppfylla våra skyldigheter enligt gällande konsumentlagstiftning och vi kommer behandla dina uppgifter med bakgrund av den lagliga grund som baseras på vårt hyresavtal med dig.

4d Ändamål för användningen av dina uppgifter:
För att kunna skicka generella erbjudanden via e-post, sms, post eller sociala medier

Vår lagliga grund för detta ändamål är:

Det avtal som vi har ingått med dig (dvs. våra åtaganden i Jämjö Båtklubb:s medlem- villkor) är den lagliga grunden för behandling av personuppgifterna. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsrättsliga förpliktelser gentemot dig, t.ex. ge dig erbjudanden om produkter eller tjänster som vi tror att du kan vara intresserad av.

4e Ändamål för användningen av dina uppgifter:
För att kunna genomföra ditt deltagande i tävlingar och event

Vår lagliga grund för detta ändamål är:

Den lagliga grunden är vårt berättigade intresse av att vi ska ha möjlighet att administrera eller följa upp tävlingar och events t ex bekräftelse på anmälningar eller frågor eller information om vinnare.

4f Ändamål för användningen av dina uppgifter:
För att kunna göra uppdateringar och förbättringar av tjänster och produkter samt den tekniska funktionaliteten i våra datasystem.

Vår lagliga grund för detta ändamål är:

Den lagliga grunden är vårt berättigade intresse av att kunna göra uppdateringar av den teknik som gör det möjligt för dig att kunna besöka vår webbplats, använda våra mobilapplikationer eller handla i vår webbshop eller för att kunna förstå hur du som kund upplever våra produkter och därigenom förbättra befintliga och utveckla nya produkter och tjänster.

4g Ändamål för användningen av dina uppgifter:
För att kunna förhindra missbruk av våra tjänster

Vår lagliga grund för detta ändamål är:

Det är vårt berättigade intresse att tillhandahålla säkra tjänster som kan förhindra försök till obehörig åtkomst eller olovlig användning av våra tjänster.

4h Ändamål för användningen av dina uppgifter:
För att kunna fullgöra företagets skyldigheter enligt lag såsom avseende produktsäkerhet, myndighets beslut eller bokföringskrav eller enligt skatterättsliga lagar.

Vår lagliga grund för detta ändamål är:

Den lagliga grunden är att kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt lag.

5. Personuppgifter som Jämjö Båtklubb samlar in
Jämjö Båtklubb behandlar personnumer och organisationsnummer för att vi ska kunna försäkra oss om att vi har korrekt information om våra medlemmar samt sponsorer. Förutom de personuppgifter som du lämnar till oss på Jämjö Båtklubb, hämtar vi även i vissa fall ditt personnummer och adressuppgifter via adressuppdatering i SPAR. Detta gör vi för att försäkra oss om att förmåner och erbjudanden som lämnas är kopplade till rätt medlem.

6. Hur Jämjö Båtklubb använder informationen om dig
Om du inte vill att vi använder din kundhistorik för att skicka erbjudanden och andra medlemsförmåner till dig har du alltid rätt att avregistrera dig från sådana utskick. Om du inte vill att vi använder oss av din kundhistorik över huvud taget (t.ex. när vi utvecklar och förbättra våra produkter och tjänster eller förbättra teknisk funktionalitet) har du alltid rätt att säga upp ditt medlemskap i Jämjö Båtklubb.

Den kundinformation som vi sparar om dig, är baserad på uppgifter som Jämjö Båtklubb har samlat in om dig antingen från dig eller från officiella register såsom SPAR för att säkerställa rätt adressuppgifter eller andra aktörer som Jämjö Båtklubb samarbetar med och där du också är kund, för att skapa den samlade informationen om dig.

7. När vi kan komma att dela dina uppgifter
Jämjö Båtklubb delar endast dina personuppgifter när detta är ett lagkrav eller i övrigt då det är tillåtet enligt lag. Vi kan i vissa fall använda oss av ett personuppgiftsbiträde som hjälper oss med vår marknadsföring eller för att handlägga avtal och beställningar. Företag som hjälper oss i dessa fall kan vara bank- och kreditkortsföretag eller leverantörer. I sådana fall har vi ingått ett avtal för personuppgiftsbiträdet som säkerställer att det finns säkerhetsåtgärder på plats för att skydda dina uppgifter. När vi delar med oss av dina uppgifter kommer dessa att användas för samma ändamål som vi från början samlade in dem för.

Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftansvariga vilket innebära att dessa styr hur informationen ska behandlas såsom myndigheter eller företag som erbjuder självständiga betallösningar.

8. Lagring och lagringstid
I Jämjö Båtklubb behandlar vi information om dig som kund för att kunna ge den bästa servicen och vi sparar dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna från början samlades in för. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag. Vi på Jämjö Båtklubb har löpande rutiner som säkerställer att vi inte lagrar onödiga uppgifter om dig och vi minimerar lagringstiden i så stor utsträckning som möjligt.

Information avseende medlemmar vid hyra och kundtjänstärenden:

• Uppgifter som relaterar till ett kundtjänstärende sparas tills det avslutas.

9.Information som samlas in efter samtycke:
Information avseende medlemmar i Jämjö Båtklubb:

Som medlemmar sparar Jämjö Båtklubb relevanta och aktuella uppgifter relaterade till ditt medlemskonto, så länge som du väljer att vara medlem hos oss. Om du inte längre vill vara medlem kommer vi att radera dina uppgifter efter att vi mottagit ditt meddelande om uppsägning.

10. Säkerhet för dina personuppgifter
På Jämjö Båtklubb säkerställer vi att dina personuppgifter hanteras enligt särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna mot olovlig eller obehörig tillgång till informationen. I Jämjö Båtklubb hanteras endast den informationen som behövs och endast av de personer som behöver den, för att kunna ge den bästa servicen till våra medlemmar, kunder och företag.

11. Dina rättigheter
Vi på Jämjö Båtklubb vill alltid vara transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i din personuppgiftsbehandling har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter via ett registerutdrag. Om vi mottar en begäran från dig, kan vi komma att begära kompletterande uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. En begäran om registerutdrag ska vara skriftligt undertecknad från dig. Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas.

Du kan begära radering av dina uppgifter i den utsträckning som överensstämmer med tillämplig lag och enligt ingångna avtal med dig och vi kommer självklart alltid göra vårt bästa för att tillmötesgå din begäran om radering. Du har också rätt att invända mot vår behandling (t.ex. om något av de uppgifter som samlats in är felaktiga). I vissa fall kan inte Jämjö Båtklubb tillmötesgå din begäran om radering, om uppgifterna behövs för att uppfylla gällande lag.

Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring eller profilering om du motsätter dig sådan behandling. Du har också rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke och tacka nej till olika typer av marknadsföring.

12. Klagomål och tillsynsmyndighet
Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du alltid vända dig till oss i  Jämjö Båtklubb. Datainspektionen är ansvarig för tillsyn enligt dataskyddslagstiftning och den som anser att det förekommer felaktig hantering av personuppgifter kan framställa klagomål till Datainspektionen.

13. Kontakta oss
Vårt mål är att alltid ge dig enkel och korrekt information om hur vi använder dina personuppgifter. I Jämjö Båtklubb  är våra medlemmars personliga integritet viktiga för oss och vi arbetar ständigt med förbättringar för att du som kund alltid ska känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss.

Om du har frågor om hur vi använder dina personuppgifter är du välkommen att kontakta Jämjö Båtklubb c/o Andreas Westerlund Glimmervägen 12 373 72 Jämjö 0455-59240 (passas inte)

Cookies
Jämjö Båtklubbs webbplats innehåller cookies, eller kakor på svenska. Alla som besöker en webbplats med kakor måste enligt lag få information om att webbplatsen innehåller kakor, vad de används till och hur man kan välja bort dem.

En cookie, eller kaka på svenska, är en liten textfil som webbplatsen begär att få lagra på besökarens dator och som innehåller en viss mängd information och en viss tidsstämpel.

Webbläsaren sparar informationen på ett speciellt ställe i din dator och returnerar informationen i kakan till webbplatsen man besökt vid varje förfrågan av sidor/bilder från webbplatsen.

Hantering av kakor
Om du inte accepterar användandet av kakor kan du stänga av dem via din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en varning varje gång webbplatsen försöker sätta en kaka på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade kakor raderas.

Om du vill stänga av cookies
Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator.

• Mer information om att stänga av cookies

Tillsynsmyndighet är PTS (Post- och telestyrelsen)

• PTS webbplats om cookies

Se webbläsarens hjälpsidor för mer information om hur du kan se vilka kakor som finns lagrade i din webbläsare, hur man tar bort dem samt gör inställningar för om kakor ska accepteras eller inte.skapande vi gör med våra användaruppgifter

Branschkrav om delgivning av information

juli 2024
MTOTFLS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
« jun   aug »