Väder

klart.se

Svenska Sjö


Jämjö Båtklubb
Årsmöte 2017-11-23

Det allmänna årsmötet hölls i JBK: klubbstuga i Hallarumsviken.

1. Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat (12 personer).
Det var ett mycket lågt antal deltagare på mötet.

2. Mötesdeltagarna ansåg mötet behörigt utlyst, dels genom Klubbtidningen och dels genom personlig kallelse i god tid till alla.

3. Ordföranden frågade om mötet kunde godkänna den föreslagna dagordningen.
Mötet godkände detta.

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Mötet valde Karl Henrik Meijer till ordförande och Bernt Olsson till sekreterare för mötet.

5. Till justeringsmän och tillika rösträknare för mötet valdes Leif Lövdahl och Claes Blomqvist.

6. Godkännande av fullmakter.
Inga fullmakter hade inkommit.

7. Protokollet från höstmötet hade delats ut till mötesdeltagarna som läste igenom detta.
Protokollet godkändes av mötet.
kom. Ang. att låta mastkranen vara uppsatt över sommaren berättade ordföranden att han inte tillät att den var uppsatt över sommaren då han haft en otäck dröm att ungdomar förolyckats vid lek i denna.

8. Ordföranden gick igenom klubbens verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2016-2017.
Bra ekonomi, folk nöjda med nya bryggan, arbetsdagarna kommer att minska till två stycken o vakthållning fungerar bra.
Resultatet blev ett överskott på 61 794 kr.
Nya bryggan har en beräknad livslängd på 30 år, avskrivning på 15 år och en avbetalningstid på 10 år.
A-bryggan slutbetalades i maj.
Inga frågor eller synpunkter fanns på detta.

9. Revisionsberättelsen lästes upp av ordföranden då ingen revisor eller revisorsuppleant hade möjlighet att delta på mötet.

10. Resultaträkning, balansräkning och kassaflöde gicks igenom av ordföranden.
Mötet fastställde resultat- och balansräkningarna och godkände även att överskottet på
61 794 kr förs över till nästa räkenskapsår.

11. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

12. Ordföranden informerade om att nya arrendeavtalet som är påskrivet.
Slutpriset på arrendet blev 33 000 kr per år.
Anläggning av spolplatta av klubben är inte aktuell då vi inte arrenderar så mycket mark att det finns plats.
Att klubben får använda området för vinteruppläggning är OK
En tyngd finns kvar att ta upp.
Kontrollera infästning av kättingar på A-bryggan.
I budget finns kättingbyte inom några år.
Nästa år är antalet arbetsdagar minskade till 5 st. på våren och 4 på hösten.
Avgifterna är oförändrade.
Vad händer efter 2018 ?
Ordföranden informerade om ränteutveckling , beläggning i hamnen, likviditet och skatteplikten som hänger över oss.

13. Övriga propositioner motioner till årsmötet fanns inga.

14. Val av styrelseledamöter och funktionärer.
Det är dags för en ny ordförande.
Karl Henrik kommer att lämna vid nästa årsmöte.
Deltagarna på mötet ombads att hitta en efterträdare.
Håkan Eriksson har tackat nej till omval som styrelseledamot och som ersättare föreslår styrelsen Claes Blomqvist.
Ersättare för Håkan som mijöansvarig blir Magnus Andersson.
Mötet godkände detta.

15. Rätt att teckna klubben
Mötet godkände enhälligt att klubben tecknas av ordföranden Karl Henrik Meijer och
kassören Andreas Westerlund var för sig.

16. Val av revisorer
Kennerth Johansson har tackat nej till omval som revisor och styrelsen föreslår Alf Arlefur.
Eva Magnevall har slutat i klubben och som ny revisorssuppleant föreslår styrelsen Patrik Andersson.
Mötet godkände förslagen.

17. Val av valberedning.
Valberedningen ligger under styrelsen då ingen går att få tag på till detta uppdrag.
Mötet godkände fortsatt ansvar för styrelsen att ta fram funktionärsförslag till JBK.

18. Information om vakthållningen 2017, beslut inför 2018.
Alf tyckte vakthållningen fungerat bra under 2017.
Var tredje natt var obesatt.
Mötet tyckte vi skulle fortsätta samma vaktsätt under 2018.

19. Övriga frågor.
En lag om personuppgiter har kommit och därmed blir vi tvungna att få tillstånd att använda deras personnummer.
Om inte de godkänner det kan vi inte hantera medlemmarna i vårt system.
Om någon är intresserade av att överta någon optimistjolle så hör av er.
De har inte använts på flera år och vi behöver utrymmet.
Ny landgång till A-bryggan kommer att anförskaffas.

20. Ordföranden tackade för visat intresse, avslutade mötet och alla inbjöds till fika.

…………………………
Bernt Olsson
Sekreterare

………………………                ……………………………
Leif Lövdahl                       Claes Blomqvist
Justeringsman                   Justeringsman

maj 2024
MTOTFLS
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
« apr   jun »