Väder

klart.se

Svenska Sjö


Jämjö Båtklubb
Årsmöte 2015-11-26

Det allmänna årsmötet hölls i JBK: klubbstuga i Hallarumsviken.

1. Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat (18personer).

2. Mötesdeltagarna ansåg mötet behörigt utlyst, dels genom Klubbtidningen och dels genom personlig kallelse i god tid till alla.

3. Ordföranden frågade om mötet kunde godkänna den föreslagna dagordningen.
Mötet godkände detta.

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Mötet valde Karl Henrik Meijer till ordförande och Bernt Olsson till sekreterare för mötet.

5. Till justeringsmän och tillika rösträknare för mötet valdes Andreas Westerlund och Bert Andersson

6. Godkännande av fullmakter. Inga fullmakter hade inkommit.

7. Protokollet från höstmötet hade delats ut till mötesdeltagarna som läste igenom detta.
Protokollet godkändes av mötet.

8. Ordföranden gick igenom styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2014-2015.
Bl.a. För första gången på 20 år finns kö för båtplatser.
Resultatet nästan 10 000 kr bättre än budget.
Antalet ogjorda arbetsdagar minskade.
Inga frågor eller synpunkter fanns på dessa.

9. Revisionsberättelsen lästes upp av Jan Säbom.

10. Mötet fastställde resultat- och balansräkningarna och godkände även att överskottet på 15 186 kr förs över till nästa räkenskapsår.

11. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

12. Fastställande av verksamhetsplan,
avgifter, budget och arbetsdagar för 2016 gicks igenom av ordföranden.
Arrendeavtal.
Vidmakthålla befintlig brygga.
Kontrollera kättingar på B- och C-bryggorna.
Förbereda för ny brygga.
Medlemsavgiften höjs med 25 kr (skulle gjorts under föregående år men en anmälan till SBU:s BAS missades).
Bojar bör kunna användas för ny brygga.
Bryggorna kommer att behöva en hel del arbeten.
Ny brygga tidigast 2017. Andreas informerade om båtbottentvätten vid Preem.
Mötet godkände verksamhetsplan, avgifter, budget och arbetsdagar för 2015-2016.

13. Propositioner och motioner till mötet fanns inga.

14. Val av styrelseledamöter.
Valberedningen föreslog nyval på Andreas Westerlund på 1 år som ersättare för Marie Bohlin som har avsagt sig,
förslag på omval av Karl Henrik Meijer, Bernt Olsson, Sonny Jonsson, Håkan Eriksson och Ola Håkansson
Mötet gick på valberedningens förslag.

15. Rätt att teckna klubben Mötet godkände enhälligt att klubben tecknas av ordföranden Karl Henrik Meijer och kassören Andreas Westerlund var för sig.

16. Val av revisorer.
Valberedningen föreslog nyval av Per Gustavsson som revisor på 2 år som ersättare för Jan Säbom.
Förslag på omval av Eva Magnevall som revisorssuppleant.
Mötet gick på valberedningens förslag.

17. Val av valberedning.
Valberedningen har inte fungerat så bra så styrelsen kommer att ta fram förslag till lämpliga kandidater tills vidare. Klubbmästare saknas så om någon har förslag så meddela styrelsen.
Mötet godkände detta.

18. Ang. avtalsförhandlingen med kommunen vet vi inget nytt. Ny hamnchef på G.

19. Säkerhetsansvaret inkl. vaktlistor kommer även i fortsättningen att hanteras av Alf Cornelius som skött detta mycket bra under det gångna året.
Under den gångna båtsäsongen har ett flertal vaktnätter skötts av de jägare som befunnit sig i Hallarumsviken men till nästa år kommer de inte att befinna sig här.
Beslut togs om att fortsätta vakthållningen som tidigare även under 2016.

20. Dragning i lotteriet. Lottdragning skedde på de lotter som delats ut till dem som medverkat på arbetsdagar. Max tre lotter per person i lotteriet.
1: a pris, presentkort på 1 000 kr på OK/Q8 gick till Jens Sandin på lott nr. 274.
2: a pris, presentkort på 500 kr på OK/Q8 gick till Kristian Hultgren på lott nr. 123.
3: e pris, presentkort på 300 kr på OK/Q8 gick till Per Olsson på lott nr. 135.
Tröstpriser på kepsar vanns av: Ingemar Nilsson på lott nr 229. Niklas Granevik på lott nr 183.

21. Övriga frågor. Orföranden påtalade ännu en gång att det saknades klubbmästare i klubben och kvinnor i styrelsen så hör av er om ni hör någon som är intresserad.
En medlem fick i våras ringa elektriker då det saknades ström i ett elskåp på A-bryggan. Han fick besked att det stänker upp vatten vid blåst så det blir kortslutning. Styrelsen ska kolla upp och åtgärda.
En blomma överlämnades till Marie för sina 7 år som kassör. Hon avgår pga. flera andra uppdrag.

22. Ordföranden tackade för visat intresse, avslutade mötet och alla inbjöds till fika.

                                                                       …………………………
                                                                        Bernt Olsson
                                                                        Sekreterare

………………………                                                                       ……………………………
Andreas Westerlund                                                                Bert Andersson
Justeringsman                                                                           Justeringsman

juli 2024
MTOTFLS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
« jun   aug »