Väder

klart.se

Svenska Sjö


Jämjö Båtklubb

Årsmöte 2014-11-27
Det allmänna årsmötet hölls i JBK: klubbstuga i Hallarumsviken.

1. Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat (22personer).
2. Mötesdeltagarna ansåg mötet behörigt utlyst, dels genom Klubbtidningen och dels genom personlig kallelse i god tid till alla.
3. Ordföranden frågade om mötet kunde godkänna den föreslagna dagordningen. Mötet godkände detta.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet. Mötet valde Karl Henrik Meijer till ordförande och Bernt Olsson till sekreterare för mötet.
5. Till justeringsmän och tillika rösträknare för mötet valdes Ola Håkansson och Andreas Westerlund
6. Godkännande av fullmakter. Inga fullmakter hade inkommit.
7. Protokollet från höstmötet hade delats ut till mötesdeltagarna som läste igenom detta. Protokollet godkändes av mötet.
8. Ordföranden gick igenom styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2013-2014. Inga frågor eller synpunkter fanns på dessa.
9. Revisorernas berättelse. Ola Håkansson framförde revisionsberättelsen.
10. Mötet fastställde resultat- och balansräkningarna och godkände även att överskottet på 20 052kr förs över till nästa räkenskapsår.
11. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
12. Fastställande av verksamhetsplan, avgifter, budget och arbetsdagar för 2014-2015. Dessa gicks igenom av ordföranden.

      Förbereda för ny brygga.
      Medlemsavgiften höjs med 25kr.
      Resterande avgifter är oförändrade för 2015.
      Intäkter, klubbverksamhet, hamnverksamhet, arbetsdagar 2015och kassaflöde.
      Vad händer efter 2015?
      Skatteplikt hotar klubben?
      Hur blir arrendeavtalet som ska skrivas om?
      En ny brygga beräknas till ca 800 000 kr
      Blir det krav på mottagningsstation för båttoaletter? Utvärdering av enkät redovisades.
      Kommer det att bli krav på anläggning för båtbottentvätt? Kan vi få dispens?
      Om vi inte får dispens från kravet på spolplatta kan vi då tillåta vinteruppläggning på hamnplanen?
      Mötet godkände verksamhetsplan, avgifter, budget och arbetsdagar för 2014-2015.
13. Propositioner och motioner till mötet fanns inga.
14. Val av styrelseledamöter.
      Valberedningen föreslog omval av Marie Bohlin 1 år, Allan Carlsson 2år, Alf Cornelius 2 år,
      Magnus Andersson 2 år, ersättare för Kjell Andersson föreslås Sonny Jonsson 1 år,
      ersättare för Eva har inte hittats någon, Ola Håkansson väljs in i styrelsen på 1 år,
      Mötet gick på valberedningens förslag.
15. Rätt att teckna klubben Mötet godkände enhälligt att klubben tecknas av ordföranden Karl Henrik Meijer och kassören Marie Bohlin var för sig.
16. Val av revisorer.
      Valberedningen föreslog omval av Kennerth Johansson som revisor på 2 år och som revisorsuppleantsuppleant på 1år föreslogs nyval av Eva Magnevall. Mötet gick på valberedningens förslag.
17. Val av valberedning.
      Valberedningen har inte fungerat så bra så styrelsen kommer att ta fram förslag till lämpliga kandidater tills vidare.
      Klubbmästare saknas så om någon har förslag så meddela styrelsen.
      Mötet godkände detta.
18. Arrendeavtalet kommer att omförhandlas under 2015. Fortfarande har inget datum bestämts.
19. Säkerhetsansvaret inkl. vaktlistor kommer även i fortsättningen att hanteras av Alf Cornelius som skött detta mycket bra under det gångna året.
      Under den gångna båtsäsongen har ett flertal vaktnätter skötts av de jägare som befunnit sig i Hallarumsviken och tack vare detta har det inte varit så många obemannade vaktnätter.
      Beslut togs om att fortsätta vakthållningen som tidigare även under 2015.
20. Dragning i lotteriet.
       Lottdragning skedde på de lotter som delats ut till dem som medverkat på arbetsdagar.
       Max tre lotter per person på ordinarie lotteri och obegränsade antal lotter på extralotteriet.
       På ordinarie lotteri drogs följande vinnare.
       1: a pris, presentkort på 1 000 kr på OK/Q8 gick till Rolf Serrby på lott nr. 81.
       2: a pris, presentkort på 500 kr på OK/Q8 gick till Bengt Svensson på lott nr. 126.
       3: e pris, presentkort på 300 kr på OK/Q8 gick till Mikael Johansson på lott nr. 150.
       Tröstpriser på kepsar vanns av:
       Ringborn Adrienne på lott nr 188. Marcus Liljegren på lott nr 281.
21. Övriga frågor.
      Ordföranden visade bilder på kommunens arbete i hamnen.
      En deltagare undrade om det gick att anordna husbilsplatser för att få uppsikt över hamnen.
      Ordföranden svarade att vi inte disponerar parkeringen sommartid, saknar sophantering och parkeringen är fullbelagd på sommaren.
      Frågan kommer att utredas vidare i styrelsen.
22. Ordföranden tackade för visat intresse, avslutade mötet och alla inbjöds till fika.

Bernt Olsson
Sekreterare
Ola Håkansson                  Andreas Westerlund
Justeringsman                   Justeringsman

juli 2024
MTOTFLS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
« jun   aug »