Väder

klart.se

Svenska Sjö


Jämjö Båtklubb
Årsmöte 2018-11-22

Det allmänna årsmötet hölls i JBK: klubbstuga i Hallarumsviken.

1. Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat (12 personer).
Speciellt välkommen till Johan Thelin.
Det var ett mycket lågt antal deltagare på mötet.

2. Mötesdeltagarna ansåg mötet behörigt utlyst, dels genom Klubbtidningen och dels genom personlig kallelse i god tid till alla.

3. Ordföranden frågade om mötet kunde godkänna den föreslagna dagordningen.
Mötet godkände detta.

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Mötet valde Karl Henrik Meijer till ordförande och Bernt Olsson till sekreterare för mötet.

5. Till justeringsmän och tillika rösträknare för mötet valdes Ola Håkansson och Ingemar Nilsson.

6. Godkännande av fullmakter.
Inga fullmakter hade inkommit.

7. Protokollet från höstmötet hade delats ut till mötesdeltagarna som läste igenom detta.
Protokollet godkändes av mötet.

8. Ordföranden gick igenom klubbens verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2017-2018.
Resultatet blev ett överskott på 54 751 kr.
Totalt har vi 92 båtplatser varav 10 är outhyrda. Inga frågor eller synpunkter fanns på detta.

9. Revisionsberättelsen lästes upp av ordföranden då ingen revisor eller revisorsuppleant hade möjlighet att delta på mötet.

10. Resultaträkning, balansräkning och kassaflöde gicks igenom av ordföranden.
Mötet fastställde resultat- och balansräkningarna och godkände även att överskottet på
54 751 kr förs över till nästa räkenskapsår.

11. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

12. Renovering A-bryggan.
Ordföranden visade bilder från leveransen och hur den är uppbyggd.
Bryggleverantören har i efterhand sagt att genomgående wirar ska bytas efter 12 år.
Detta skulle bli en hög kostnad för klubben.
Klubben hade en dykare (Johan Thelin) som för fyra år sedan kollade kättingar och infästning vid tyngderna.
Kvar är en infästning och kättingarna vid brygginfästningarna.
Kostnadsförslaget för wire- och kättingbyte från Rixö ligger på 635 000 kr.
Johan planerar för förnyad kontroll av kättingar och infästning under våren.
Ordföranden informerade om ränteutveckling, beläggning i hamnen, likviditet och skatteplikten som hänger över oss.

13. Fastställande av verksamhetsplan, avgifter, budget och arbetsdagar för 2019.
Ordföranden gick igenom detta.
Båtplatser höjs med 50 kr per meter.
Vad händer efter 2019?
Ett antal stolpar till flytelementen behöver bytas.
Mötet godkände detta.

14. Övriga propositioner och motioner till mötet fanns inga.

15. Val av styrelseledamöter och funktionärer.
Det är dags för en ny ordförande.
Karl Henrik kommer att erbjuda sina tjänster tills bryggan är ok.
Deltagarna på mötet ombads att hitta en efterträdare.
Karl Henrik är i tur att avgå som ordförande och förslaget är omval på ett år.
Andreas Westerlund är i tur att avgå som kassör och förslag är omval.
Allan Carlsson är i tur att avgå och förslaget är omval.
Alf Cornelius är i tur att avgå och förslaget är omval.
Ola Håkansson är i tur att avgå och som ersättare föreslås Petra Varenhed.
Magnus Andersson är i tur att avgå och förslaget är omval.
Mötet godkände detta.

16. Rätt att teckna klubben
Mötet godkände enhälligt att klubben tecknas av ordföranden Karl Henrik Meijer och
kassören Andreas Westerlund var för sig.

17. Val av revisorer
Per Gustavsson är i tur att avgå och som ersättare föreslås Mikael Ånnerud.
Alf Arlefur har slutat i klubben och som ersättare föreslås Anders Leopold.
Som revisorssuppleant föreslås Ola Håkansson.
Mötet godkände förslagen.

18. Val av valberedning.
Valberedningen ligger under styrelsen då ingen går att få tag på till detta uppdrag.
Mötet godkände fortsatt ansvar för styrelsen att ta fram funktionärsförslag till JBK.

19. Information om vakthållningen 2018, beslut inför 2019.
Mötet tyckte vi skulle fortsätta samma vaktsätt under 2019.

20. Övriga frågor.
Grind på bryggan diskuterades och dels är detta på mark som vi inte arrenderar och dels har klubben A- bryggan som måste iordningställas först.
Mötet tyckte detta var helt ok.

21. Ordföranden tackade för visat intresse, avslutade mötet och alla inbjöds till fika.

…………………………
Bernt Olsson
Sekreterare

……………………… ……………………………
Ola Håkansson Ingemar Nilsson
Justeringsman Justeringsman

maj 2024
MTOTFLS
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
« apr   jun »