Väder

klart.se

Svenska Sjö


Jämjö Båtklubb
Årsmöte 2016-11-24

Det allmänna årsmötet hölls i JBK: klubbstuga i Hallarumsviken.

1. Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat (17personer).

2. Mötesdeltagarna ansåg mötet behörigt utlyst, dels genom Klubbtidningen och dels genom personlig kallelse i god tid till alla.

3. Ordföranden frågade om mötet kunde godkänna den föreslagna dagordningen.
Mötet godkände detta.

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Mötet valde Karl Henrik Meijer till ordförande och Bernt Olsson till sekreterare för mötet.

5. Till justeringsmän och tillika rösträknare för mötet valdes Leif Lövdahl och Magnus Andersson

6. Godkännande av fullmakter.
Inga fullmakter hade inkommit.

7. Protokollet från höstmötet hade delats ut till mötesdeltagarna som läste igenom detta.
Protokollet godkändes av mötet.

8. Ordföranden gick igenom klubbens verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2015-2016.
Bl.a. För första gången på 20 år finns kö för båtplatser.
Resultatet 68 200 kr bättre än budget.
På konto finns nu 588 000 kr.
Antalet ogjorda arbetsdagar ökade.
A-bryggan slutbetalades i maj.
Inga frågor eller synpunkter fanns på detta.

9. Revisionsberättelsen lästes upp av ordföranden då ingen revisor eller revisorsuppleant hade möjlighet att delta på mötet.

10. Anläggningstillgångarnas värde är 32 600 kr.
Resultaträkning, balansräkning och kassaflöde gicks igenom av ordföranden.
Mötet fastställde resultat- och balansräkningarna och godkände även att överskottet på
68 200 kr förs över till nästa räkenskapsår.

11. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

12. Ordföranden informerade om att nya arrendeavtalet som är påskrivet.
Vid första diskussionen med kommunen ville de ha 400 kr per båtplats (83 platser i dagsläget) och 5 kr per kvm mark som vi arrenderar (idag 5 500 kvm)
När den nya bryggan kommer på plats kommer det att bli 90 platser.
Kommunen tyckte att vi inte använde merparten av marken så de minskade ner detta till 1 700 kvm och drog ner antalet båtplatser till 70 st.
Slutpriset på arrendet blev 33 000 kr per år.
Klubben hade ett antal önskemål som vi ville ha införda i avtalet men kommunen ville inte skriva in dessa men godtog det muntligt.
Överlåtelse av de bommar som kommunen köpte för ett antal år sedan.
Det är ok sa kommunen.
Medlemmar har fri tillgång till toatömning på kommunens anläggningar.
Detta var också OK
Anläggning av spolplatta av klubben är inte aktuell då vi inte arrenderar så mycket mark att det finns plats.
Att klubben får använda området för vinteruppläggning är OK
Ersättning för underhåll av hamnplan är OK.
Klubben har begärt att kommunen söker bygglov men det är osäkert om det behövs.
Klubben begärde att avtalet ska börja gälla 1 jan 2017 och gälla i 15 år men kommunen kunde bara skriva på för 10 år.

13. Beslut om anskaffning av ny brygga.
Ordföranden visade bilder på stormar som har drabbat våra bryggor och därefter de nödvändiga reparationer som gjorts.
Kommunen gjorde en ny fast del till A-bryggan.
Detta jobb var ett rent fuskbygge så bryggdelen blev snart underminerad och en spricka bildades tvärs över bryggan och sprickan ökar hela tiden.
Reparation av rör till bojar har gjorts vilket klubben har sparat nästan 50 000 kr på
jämfört med nyanskaffning.
Klubben har för avsikt att investera i en ny brygga i stället för B, C och E.
Anbud har begärts in på både helbetong- och trä-betongbryggor.
Fem anbud har inkommit.
Lägst i pris på helbetongbrygga lämnade 1852.
Det lägsta priset på trä-betongbrygga lämnade Rixö-bryggan.
Bryggan ska ha en längd av 100 m och en bredd på 2,4 m.
Då det var mycket stor skillnad på pris började vi titta på trä-betongbryggorna och kom fram till att en sådan ska räcka.
Vi har fått garanterad vindstyrka och referenser för bryggan.
Livslängden för en betongbrygga är 40–50 år och för en trä-betongbrygga 30 år.
Detta är ett litet bekymmer för befintlig A- brygga och ny trä-betongbrygga kan behövas bytas ut någorlunda samtidigt.
Styrelsen har efter mycket diskussion beslutat att föreslå mötet att vi investerar i en trä-betongbrygga från Rixö till en kostnad av 458 750 kr.
Klubben kommer att ansöka om ett lån på 100 000 kr i Swedbank och betalar resten kontant.
Detta lån tas på 5 år. Klubben klarar ekonomin utan att gå under överenskommen minimigräns för likviditeten.
Mötet tyckte detta lät bra och godkände att styrelsen fortsätter med bryggköpet.
Klubben kommer att ansöka om borgen hos SBU och BBF.

14. Fastställande av verksamhetsplan, avgifter, budget och arbetsdagar för 2017 gicks igenom av ordföranden.
Kontrollera och ev. byte av kättingar på A-bryggan behöver göras.
Demontering av bomfäste på gamla bryggorna och montering på nya bryggan kommer att fordra en extra arbetsdag av medlemmarna.
Renovering av tornflotten för att kunna ta upp tyngder har påbörjats.
Kalender finns för uppsättning och nedtagning av mastkran.
Före sjösättning kommer att behövas 9 arbetsdagar.
Sjösättningen kommer att senareläggas en vecka.
Tillfällig uthyrning av båtplats kommer att höjas till 75 kr per dygn och 300 kr per vecka.
Rampavgiften höjs till 40 kr per gång och 400 kr per säsong.
Hyra för de båtar som ligger på hamnplanen kommer att tas ut med 10 kr per kvm för de som har båtplats och 20 kr för de som inte har båtplats.
Båtvagnar som står parkerade på plan kommer att tas ut en avgift på 300 kr för stor och 150 för en liten (bildragen).
Nya båtplatsavgifter.
Pris på bryggmeter med 8 m bom 650 kr.
Pris på bryggmeter med 6 m bom 600 kr
Pris på bryggmeter med 5 m bom 550 kr
Pris på bryggmeter med 4 m bom 400 kr
Pris på bryggmeter med boj 250 kr
Obligatoriskt antal arbetsdagar som ska göras höjs till 4 st. för 2017 eftersom bytet av brygga kommer att kräva mycket arbete.
Information om förslaget att momsbelägga båtklubbar lämnades.
Redovisning av intäkter, hamnverksamhet och beläggning gjordes av ordföranden.
Mötet hade inget att invända och godkände detta.

15. Propositioner och motioner till mötet fanns inga.

16. Val av styrelseledamöter.
De som ska väljas om i år är Andreas Westerlund, Allan Carlsson, Alf Cornelius och Magnus Andersson.
Mötet gick på styrelsens förslag.
Klubbmästare saknas så om någon har förslag så meddela styrelsen.

17. Rätt att teckna klubben
Mötet godkände enhälligt att klubben tecknas av ordföranden Karl Henrik Meijer och
kassören Andreas Westerlund var för sig.

18. Val av revisorer.
Valberedningen föreslog omval av Kennerth Johansson som revisor.
Förslag på omval av Eva Magnevall som revisorssuppleant.
Mötet gick på valberedningens förslag.

19. Val av valberedning.
Valberedningen har inte fungerat så bra så styrelsen kommer att ta fram förslag till lämpliga kandidater tills vidare.
Mötet godkände detta.

20. Säkerhetsansvaret inkl. vaktlistor kommer även i fortsättningen att hanteras av Alf Cornelius som skött detta mycket bra under det gångna året.
Under den gångna båtsäsongen har ett antal bensindunkar försvunnit, en stulen båt hittades vi en brygga och bommen vid infarten har blivit påkörd.
Beslut togs om att fortsätta vakthållningen som tidigare även under 2017.

21. Övriga frågor.
En medlem undrade om det inte går att sätta upp en kamera för övervakning men i och med att det är allmän badplats intill bedöms det omöjligt att få tillstånd till detta.
Ordföranden kommer att lämna klubben vid nästa årsmöte.

22. Ordföranden tackade för visat intresse, avslutade mötet och alla inbjöds till fika.

…………………………
Bernt Olsson
Sekreterare

………………………                                         ……………………………
Leif Lövdahl                                                Magnus Andersson
Justeringsman                                           Justeringsman

maj 2024
MTOTFLS
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
« apr   jun »